ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Γενικοί όροι συμμετοχής στα event/ tours/ εκδρομές/ ταξίδια/ δραστηριότητες/ προγράμματα της Xploretrails

Οι δραστηριότητες της Xploretrails είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες, τη τήρηση των οδηγιών και εντολών των οδηγών και την αγάπη για τη φύση και τον αθλητισμό.

Το όριο ηλικίας και το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων αναφέρεται σε κάθε αθλητική διοργάνωση/ εκδρομή/ δραστηριότητα/ πρόγραμμα. Από την ηλικία των 18 ετών και κάτω είναι απαραίτητη η συνοδεία κηδεμόνα.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του συμμετέχοντα θα πρέπει να αναφερθεί, διότι ο καθένας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της υγείας του, για τη συμμετοχή του σε όλες τις διοργανώσεις/ δράσεις/ tours/ εκδρομές/ ταξίδια/ δραστηριότητες/ προγράμματα της Xploretrails.

2. Ευθύνη της Xploretrails

Ως διοργανώτρια επιχείρηση υπαίθριων δραστηριοτήτων η Xploretrails έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αρτιότερο και ασφαλέστερο εξοπλισμό, που πληρεί τις διεθνές προδιαγραφές, να εξασφαλίζει τον αρτιότερο δυνατό σχεδιασμό για ασφαλείς διαδρομές, να παρέχει έμπειρους και εκπαιδευμένους οδηγούς/ συνοδούς/ εκπαιδευτές/ βοηθούς, να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε εκτίμηση πιθανού κινδύνου. Η διοργανώτρια επιχείρηση δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή υλικού και αποποιείται κάθε ευθύνη για ατύχημα ή ζημίες, που μπορούν να συμβούν πριν, κατά ή μετά τη δράση, με συμμετέχοντες μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα. Η Xploretrails δεν ευθύνεται για το τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων ή για τυχόν προβλήματα υγείας, οφειλόμενα σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

3. Επίγνωση και αποδοχή αντικειμενικού κινδύνου

Οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση και αποδέχονται τους ενδεχόμενους κινδύνους, που εμπεριέχουν οι αγώνες/ εκδρομές/ υπαίθριες δραστηριότητες στη φύση. Συστήνεται σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τη διοργανώτρια Xploretrails δε θα ζητηθεί ιατρική βεβαίωση, αφού όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους αποκλειστική ευθύνη και το δηλώνουν.

4. Αλλαγή προγράμματος ή ματαίωση από τη διοργανώτρια επιχείρηση

Η Xploretrails διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης ή ματαίωσης του προγράμματος ή δραστηριότητας πριν από την έναρξη του, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες κα). Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφεται όλο το ποσό, που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση. Επιπλέον οι οδηγοί της Xploretrails έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφάλειας. Γι’ αυτό το λόγο έχουν το δικαίωμα- κατά την απόλυτη κρίση τους- να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα, που είναι σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δε δημιουργεί σε καμία περίπτωση αξίωση αποζημίωσης. Για την ασφάλεια όλων συμμετεχόντων, οι οδηγοί της Xploretrails έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα ή αν δε τηρεί τις οδηγίες, που του έχουν υποδειχθεί για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης.

5. Φωτογράφιση/ κινηματογράφηση συμμετεχόντων

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε προωθητικές ενέργειες της Xploretrails. Σε περίπτωση, που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο προωθητικό υλικό της διοργανώτριας, θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε γραπτώς με οποιοδήποτε μέσο το αίτημα σας πριν από την έναρξη της εκδρομής.

6. Κρατήσεις- Προκαταβολές- Ακυρώσεις για εντός Ελλάδας

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής, πρέπει να υπογραφεί σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% του συνολικού ποσού της συμμετοχής. Το υπόλοιπο μπορεί να εξοφλείται το πολύ εφτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στο τραπεζικό λογαριασμό της Xploretrails ή μετρητοίς σημαίνει, ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος και αποδέχεται τους γενικούς ή και ειδικούς όρους έκαστης δραστηριότητας.

Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

  • Ακύρωση μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
  • Ακύρωση μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.
  • Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού της συμμετοχής.

Λαμβάνεται υπόψη, ότι εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (τουριστικά γραφεία, καταλύματα, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφοράς επιβατών κλπ) τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων. Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο πρόγραμμα, παρακρατείται όλο το ποσό της συμμετοχής.

7. Κρατήσεις- Προκαταβολές- Ακυρώσεις για το εξωτερικό

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής, πρέπει να υπογραφεί σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 50% του συνολικού ποσού της συμμετοχής. Το υπόλοιπο μπορεί να εξοφλείται το πολύ τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στο τραπεζικό λογαριασμό της Xploretrails ή μετρητοίς σημαίνει, ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος και αποδέχεται τους γενικούς ή και ειδικούς όρους έκαστης δραστηριότητας.

Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

  • Ακύρωση μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
  • Ακύρωση σε λιγότερες από τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού της συμμετοχής.

Λαμβάνεται υπόψη, ότι εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (τουριστικά γραφεία, καταλύματα, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφοράς επιβατών κλπ) τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων. Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο πρόγραμμα, παρακρατείται όλο το ποσό της συμμετοχής.

8. Τρόποι πληρωμής

  • Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αριθμό λογαριασμού 43500855291 ΙΒΑΝ: GR6701104350000043500855291
  • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αριθμός λογαριασμού 6190145721216 IBAN: GR3101711900006190145721216
  • Τράπεζα EUROBANK, αριθμός λογαριασμού 00260314330201656029 IBAN: GR7202603140000330201656029

Οι συμμετέχοντες της δραστηριότητας/ εκδρομής/ προγράμματος αποδέχονται τους παρόντες όρους/ κανονισμούς και είναι υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν.

 

Pin It on Pinterest

Share This